เกี่ยวกับหน่วยงาน   ประวัติหน่วย  
    ประวัติหน่วย
   

ประวัติหน่วย  

ประวัติความเป็นมาการจัดสวัสดิการของทหาร

การจัดสวัสดิการในหน่วยทหารนั้นจะมีควบคู่กันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ แต่ยังมีการจัดแต่เพียงบางส่วนยังไม่ทั่วถึงในทุกหมู่เหล่า เพราะยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับยุทธวิธีการรบ และสมรรถภาพและความแข็งแกร่งของกำลังพล เพื่อผลแพ้ชนะในการรบมากกว่าที่จะคำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของกำลังพล ความมีวินัยและความอดทนจึงเป็นสิ่งที่ทหารได้รับการปลูกฝังติดตัวทหารมาในทุกยุคทุกสมัย ต่อมารูปแบบการรบมักจะขยายขอบเขตเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่ยืดเยื้อ ความเข้มแข็งหรือความอดทนของกำลังพลนั้น ไม่อาจจะต้านทานต่อความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าที่จะต้องตากตรำกรำศึกติดต่อกันเป็นระยะเวลารที่ยาวนานได้ ผู้บังคับบัญชาทหารจึงให้ความสนใจในการบำรุงขวัญของทหารของตนมากขึ้นมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังเพื่อให้มีการพักผ่อนหรือมีการจัดกิจกรรมการผ่อนคลายในลักษณะต่าง ๆ เช่น การบันเทิง หรือการเล่นกีฬา เป็นต้น

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง การจัดสวัสดิการทหารของไทยเริ่มมีรูปแบบที่มีความ ชัดเจนขึ้น โดยได้มีการจัดหน่วยงานรับผิดชอบงานสวัสดิการโดยเฉพาะ การจัดสวัสดิการในความหมายของทหาร คือ การจัดกิจกรรมที่สามารถจะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ทหารได้ทั่วถึง ในหลักการส่วนใหญ่แล้วก็ควรยึดหลักปัจจัยสี่เช่นเดียวกับการสวัสดิการที่ให้กับประชาชนนั่นเอง ทั้งนี้เพราะทหารก็คือประชาชน กลุ่มหนึ่งที่ได้รับมอบภารกิจหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตยของชาติ ทหารคือประชาชนพวกที่จะต้องปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในกรอบระเบียบวินัย และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงโดยไม่ต้องคำนึงถึงชีวิตหรืออันตรายใด ๆ ทหารจึงเป็นผู้ที่ต้องยอมเสียสละในเกือบทุกด้านแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิตของตน

ฉะนั้น ความสำคัญของการสวัสดิการทหารก็คือ กองทัพจะต้องจัดให้มีการช่วยเหลือ การดูแลและให้สวัสดิการกับกำลังพลในหน่วย หรือต้องดำเนินการเพื่อบำรุงความสุขให้ทหารมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอ กระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญของการจัดสวัสดิการ และถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจที่พึงประสงค์ได้ จึงวางนโยบายเฉพาะในการจัดสวัสดิการให้ทุกเหล่าทัพนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ประวัติความเป็นมาการสวัสดิการของกองทัพอากาศ

นับตั้งแต่มีการสถาปนากองทัพอากาศ ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๗ การสวัสดิการก็ได้มีส่วนร่วมในทุกหน่วยงานของกองทัพด้วย โดยที่ผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ สมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่าการสวัสดิการเป็นกิจการหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกองทัพ เพราะเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วไม่ว่ายามปกติหรือยามสงครามก็ตามทหารมีความจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ ซึ่งการจัดสวัสดิการทหารนี้มิได้หมายถึงแต่เพียงการส่งเสริมความบันเทิงเพื่อบำรุงขวัญเท่านั้น แต่รวมไปถึงการส่งเสริมการสวัสดิการ ส่งเสริมฐานะการครองชีพ และเศรษฐกิจของทหารและครอบครัวเมื่อออกจากราชการไปแล้วก็ยังได้รับความช่วยเหลือตลอดไป เพื่อให้ฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่น จึงเห็นได้ว่าสมรรถภาพของทหาร (ขวัญของทหาร) จำเป็นต้องอาศัยการสวัสดิการช่วยเป็นอย่างยิ่ง

เริ่มแรกทีเดียวงานในด้านสวัสดิการกองทัพอากาศ ได้ดำเนินการในรูปของสโมสร กล่าวคือมีการดำเนินการในบริเวณที่ตั้งกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) โดยมีสโมสรทหารอากาศ เป็นส่วนกลาง เพื่อการดำเนินกิจการตามข้อบังคับสโมสรทหารอากาศ พ.ศ.๒๔๘๓ สโมสรทหารอากาศได้ส่งเสริมสมรรถภาพของข้าราชการกองทัพอากาศ ด้านการกีฬา การบันเทิงและยังมีภารกิจในการจัดตั้งร้านค้าสโมสร เพื่อจำหน่าย สินค้าให้แก่สมาชิกในราคาย่อมเยา สำหรับหน่วยงานนอกที่ตั้งดอนเมืองและกองบินต่างจังหวัดนั้น ก็คงดำเนินการทำนองเช่นเดียวกับส่วนกลาง

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ทางราชการเห็นว่าการดำเนินการสวัสดิการในรูปสโมสรนี้ยังไม่ครอบคลุมกว้างขวางเพียงพอ หลักจากที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง กองทัพอากาศได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อัตรากำลังพลเพิ่มมีจำนวนขึ้นจากเดิมเป็นอันมาก การดำเนินกิจการของสโมสรทหารอากาศเดิมนั้น เป็นเพียงการส่งเสริมในด้านการกีฬาและการบันเทิงเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควรที่จะขยายงานสวัสดิการให้เป็นระบบมากขึ้น โดยจัดหน่วยงานรับผิดชอบคือ แผนกสวัสดิการ ขึ้นกับกองการบำรุง กรมพลาธิการทหารอากาศ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งนับว่าเป็นรากฐานขั้นเริ่มแรกของกิจการสวัสดิการของกองทัพอากาศ ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ทางราชการได้เห็นความสำคัญของการสวัสดิการและกิจการได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้ยกฐานะแผนกสวัสดิการขึ้นเป็นกรมสวัสดิการทหารอากาศ และจัดอยู่ในสายงานกิจการพิเศษขึ้นตรงกับกองทัพอากาศ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (พิเศษ) ที่ ๘๘/๕๓๒๕ ลงวันที่ ๒ มี.ค.๒๔๙๗ และได้มีการปรับปรุงส่วนราชการเรื่อยมาเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัย จนกระทั่งปัจจุบัน 


    
อัพเดทเมื่อวันที่ 2  เม.ย.  2552

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|